Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yɔɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yɔɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yɔɔb takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kañɩkɩɣ niye Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ tɔm yɔɔ.