Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Yɔɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yɔɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yɔɔb takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kañɩkɩɣ niye Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ tɔm yɔɔ.