Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Wondu taa wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wondu taa wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wondu taa wonuu takayaɣ ñɩkɩɣ niye sɔɔlɩm siŋŋ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ