Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Wondu taa wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wondu taa wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wondu taa wonuu takayaɣ ñɩkɩɣ niye sɔɔlɩm siŋŋ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ