Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Witu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Witu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Siziŋ nɩʋ nɛ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Witu takayaɣ taa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ.