Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Witu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Witu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Siziŋ nɩʋ nɛ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Witu takayaɣ taa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ.