Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Sofoniya yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Sofoniya yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Sofoniya takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kɛkɛ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se kaañamtʋ nɛ niŋkaɣ ɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, pɩfɛyɩ ɖeu.