Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Roma mba yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Roma mba yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Roma mba takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ—Fezuu kiɖeɖeu sɩna nɛ pɔyɔɔdɩ ka-taa ɛzɩma Yehowa ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa yɔ, nɛ mbʋ pʋyɔɔ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tisuu tɔm cɛyaa yɔ, pɩ-tɔm.