Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Roma mba yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Roma mba yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Roma mba takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ—Fezuu kiɖeɖeu sɩna nɛ pɔyɔɔdɩ ka-taa ɛzɩma Yehowa ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa yɔ, nɛ mbʋ pʋyɔɔ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tisuu tɔm cɛyaa yɔ, pɩ-tɔm.