Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ozee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ozee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Bibl takayaɣ ŋga payaɣ se Ozee yɔ, ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ, natʋ tɔm ndʋ tɩñɩkɩɣ niye se Ɛsɔ kpeɣu kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ.