Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ozee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ozee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Bibl takayaɣ ŋga payaɣ se Ozee yɔ, ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ, natʋ tɔm ndʋ tɩñɩkɩɣ niye se Ɛsɔ kpeɣu kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ.