Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nahum takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Nahum takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Nahum takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ, kɔyɔɔdʋʋ natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa lakɩ ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛzɩma ɛpaɖɩɣ kañatʋ lakasɩ yɔ.