Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Mikee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Mikee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Mikee takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kawɩlɩɣ se mulum lakasɩ fɛyɩ ɖeu nɛ pakaɣ ñɔɔzʋʋ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ.