Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Malakiya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Malakiya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Malakiya takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kɛkɛ Ebree Masɩ taa natʋ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se Yehowa ɛɛlɛɣzɩɣ, ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ sɔɔlɩm tʋ yɔ.