Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Maatiyee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Maatiyee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Maatiyee takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Ŋga kɛnɩnɩ Evaŋgilimwaa takayɩsɩ naanza tɛ kajalaɣ ñɩŋga