Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Maatiyee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Maatiyee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Maatiyee takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Ŋga kɛnɩnɩ Evaŋgilimwaa takayɩsɩ naanza tɛ kajalaɣ ñɩŋga