Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Maarkɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Maarkɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Tazɩ Maarkɩ Evaŋgilimwaa taa: Kɩyɔɔdʋʋ Yesu tɔm susuu tɔm.