Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Luka takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Luka takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Luka takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Katazɩɣ Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ taa kpayɩ kpayɩ.