Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Luka takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Luka takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Luka takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Katazɩɣ Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ taa kpayɩ kpayɩ.