Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Keɣsi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Keɣsi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Keɣsi takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Ka-taa tɔm hɛzɩɣ ɖa-laŋa sɔnɔ nɛ tɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ.