Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Keɣsi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Keɣsi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Keɣsi takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Ka-taa tɔm hɛzɩɣ ɖa-laŋa sɔnɔ nɛ tɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ.