Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Izaayii natʋ tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa, ɖɩhaɣ mintʋsʋʋ nɛ lidaʋ yɔ.