Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Izaayii natʋ tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa, ɖɩhaɣ mintʋsʋʋ nɛ lidaʋ yɔ.