Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Izaayii natʋ tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ laŋa, ɖɩhaɣ mintʋsʋʋ nɛ lidaʋ yɔ.