Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Eklesɩyastɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Eklesɩyastɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Eklesɩyasɩtɩ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩwɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ yɔ.