Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Eklesɩyastɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Eklesɩyastɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Eklesɩyasɩtɩ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu ŋgʋ kɩwɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ yɔ.