Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Efɛɛzɩ mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Efɛɛzɩ mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Efɛɛzɩ mba takayaɣ ŋga fezuu kiɖeɖeu sɩnaa nɛ pama yɔ, ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kɔyɔɔdʋʋ kaɖʋwa ŋgʋ Ɛsɔ laba se ɛtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ wondu kpeekpe hɛkʋ taa pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ kɔ-tɔm.