Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Danɩyɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Danɩyɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Danɩyɛɛlɩ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ. Kɔyɔɔdʋʋ kewiyisi sɔsɔsɩ nzɩ sɩkaɣ lɛɣzʋʋ ɖama kpaɣnɩ Babilɔɔnɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩɣ tɔɔʋ kewiyitu yɔ, sɩ-tɔm.