Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Amoosi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Amoosi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Amoosi takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Katasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖise tomnaɣ yɔɔ wondu sɔɔlʋʋ nɛ kawɩlɩɣ se ɛzɩma pakaɣ sɩʋ Mesiya Kewiyaɣ yɔ.