Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Agee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Agee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Agee natʋ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kawɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩsɩɩ Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone ɖe-wezuu caɣʋ taa, nɛ pɩtaakɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-sɔɔlɩ.