Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Agee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Agee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Agee natʋ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kawɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩsɩɩ Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone ɖe-wezuu caɣʋ taa, nɛ pɩtaakɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-sɔɔlɩ.