Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Abdɩyasɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Abdɩyasɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Abdɩyasɩ takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ: Kahaɣ-ɖʋ lidaʋ nɛ kawɩlɩɣ se Yehowa kaɣ yebu ɛyaa kpeekpe tɩlɩ se ɛnʋ mʋnɩna se ɛtɔɔ Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ.