Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yoonaa takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yoonaa takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yoonaa takayaɣ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ, pʋtɔdɩyɛ tɔm ndʋ tɩtalɩ Yehowa tɛ nayʋ yɔ.