Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Ɛstɛɛrɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛstɛɛrɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yʋsɩ ɛzɩma pɔcɔlɩ tɔm Ɛstɛɛrɩ takayaɣ taa nɛ ɛzɩma kawazɩɣ-ɖʋ yɔ, kɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma Ɛstɛɛrɩ kaakpaɣ abalɩtʋ nɛ ɛlʋ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ yɔ pɩ-tɔm.