Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ videowaa

Paa Bibl takayaɣ ŋga lɛ, ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ.

Ɛsdrasɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa se ɛkaɣ lɩzʋʋ ɛ-samaɣ yomiye taa Babilɔɔnɩ yɔ, ɛɖɔm tɩ-yɔɔ nɛ eyele nɛ kaɖaɣnɩ paɣzʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ Yeruzalɛm.

Ɛstɛɛrɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kaɖɛ nɖɩ ɖɩtalɩ Yehowa sɛyaa Ɛstɛɛrɩ takayaɣ taa yɔ ɖɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ se Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ paa kʋñɔŋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa sɔnɔ.

Yɔɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩkaɣ takʋʋ mba payɩ pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ. Yɔɔb takayaɣ wɩlɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔkɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ ɖɩtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ.

Keɣsi takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Keɣsi takayaɣ ñɩkɩɣ niye Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ, kɛhɛzɩɣ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ pa-laŋa nɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma ɛkaɣ tɩŋnʋʋ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛjaɖɛ yɔ.

Aduwa takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Na Ɛsɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa yɔ—kpaɣnɩ tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ puwolo hɔʋ taa wezuu caɣʋ hɔɔlʋʋ taa.

Eklesɩyastɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wiyaʋ Salomɔɔ ñɩkɩɣ niye mbʋ pɩkɩlɩ cɛyʋʋ ɛyʋ wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ.

Wondu taa wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ pɩwɛ Sunɛm pɛlɛ nɛ ninɖiɣyu pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ paya-pʋ Yehowa “miŋ nzʋlʋma?”

Izaayii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izaayii takayaɣ kɛ natʋ takayaɣ ŋga kasɩɣnɩ-ŋ se ŋwɛnɩ lidaʋ Yehowa yɔɔ se ɛkaɣ labʋ ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ.

Yereemii takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Siɣ siɣ tʋ Yereemii labɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ nɛ kpekpeka kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Maɣzɩ ɛzɩma ɛ-kɩɖaʋ pɩzɩɣ kɩwazɩ Krɩstʋ ñɩma sɔnɔ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Witu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yereemii manɩ Witu takayaɣ nɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma Yeruzalɛm kaawɛ pʋtɔdɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔkɩ-tʋ yɔ nɛ ɛzɩma Yehowa naɣ mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ yɔ.

Ezekɩyɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ezekɩyɛɛlɩ luzi ɛ-tɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋ-ɩ yɔ, paa pɩtaawɛ kɛlɛʋ yɔ. Ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ sɔnɔ.

Danɩyɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Pa-kɩɖaʋ nɛ ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ takayaɣ taa natʋ tɔm kɔm pɩ-taa yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa.

Ozee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ða-alɩwaatʋ taa Ozee natʋ takayaɣ kpɛlɩkʋʋ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma Yehowa kpeɣu kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pɛlɛɣzɩɣ pɛ-wɛtʋ nɛ sɛtʋ ndʋ ɛsɔɔlaa se pɛcɛlɩ-ɩ yɔ.

Yowɛɛlɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Nayʋ Yowɛɛlɩ yɔɔdɩ “Yehowa kɩyakʋ” sɔsɔʋ ŋgʋ kiɖiɣni kɔm yɔ kɩ-tɔm nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛla nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. Ɛ-natʋ tɔm ndʋ tɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ ɖa-alɩwaatʋ taa.

Maatiyee takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Kpɛlɩkɩ Maatiyee takayaɣ ŋga kɛkɛ Evaŋgilimwaa takayɩsɩ naanza tɛ kajalaɣ ñɩŋga yɔ ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ.

Maarkɩ takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Maarkɩ takayaɣ kɛ evaŋgilim takayaɣ ŋga kakɩlɩ ññɩɩ yɔ, kawɩlɩɣ mbʋ Yesu kaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛɣnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ.

Luka takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Luka evaŋgilim taa tɔm ndʋ fɛyɩ takayɩsɩ lɛɛsɩ taa?