Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu Kewiyaɤ laŋhɛzɩyɛ tɔm tɛtʋ tɩŋa yɔɔ

KPAƔƲ