Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Piya evelisi pɔzʋʋ sɩ-tɩ se: Ɛbɛ mankaɣ labʋ me-wezuu caɣʋ taa?

KPAƔƲ