Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Leleŋ nɛ Mañɩm pɛkɛ taabalaa kɩbama nɛ pa-naalɛ pañɩnaɣ sɔɔlɩm siŋŋ, ɛlɛ patɩtɩŋ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ se pehiɣ sɔɔlɩm mbʋ.