Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?​—Kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?​—Kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩkɛ toovenim se nesi ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ nɛ ɖɩ-sɔnzɩ, ɛlɛ Bibl paɣtʋ kila wena pɔyɔɔdɩ a-tɔm video kʋnɛ kɩ-taa yɔ, apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ pɩɖɔmnɩ-ɖʋ camɩyɛ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ taa.