Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Nabʋyʋ taa takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ sɔɔlɩm tɔm yɔ, sɩ-taa tɔm tɛŋnɩ laŋwɛɛkɩyɛ. Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm cɔlɔ sɔɔlɩm siŋŋ lɩɣna.

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?​—Kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩkɛ toovenim se nesi ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ nɛ ɖɩ-sɔnzɩ, ɛlɛ Bibl paɣtʋ kila wena pɔyɔɔdɩ a-tɔm video kʋnɛ kɩ-taa yɔ, apɩzɩɣ asɩnɩ-ŋ nɛ pɩɖɔmnɩ-ŋ camɩyɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa.

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Bibl paɣtʋ kila sɩɣnɩ Krɩstʋ ñɩma mba pacaɣ lɩzʋʋ mba pa nɛ wɛ paaɖɔkɩ nesi yɔ se patɩlɩ lɩzʋʋ camɩyɛ, nɛ patɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pawɩlɩ ɖama sɔɔlɩm pe-nesi ɖɔkʋʋ wayɩ yɔ.