Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 5

Wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu ɖe-kediɣzisi taa?

Wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu ɖe-kediɣzisi taa?

Arɩzantiini

Siyeeraa Leyɔɔnɩ

Pɛlɩziiki

Maalɛɛzii

Ɛyaa sakɩyɛ yebi pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa wobu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paahikiɣ mbʋ pɩpɔzʋʋ-wɛ fezuu taa yɔ a-taa. Nɛ mbʋ mbʋ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ana a-taa yɔ, pɩɩhɛzɩɣ pa-laŋa ɖɔɖɔ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋwolo Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi yɔ? Wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu sɩ-taa?

Ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pɔsɔɔlɩ-ŋ nɛ pamaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ mba kaawɛ agbaa ndɩ ndɩ taa nɛ palakɩ kediɣzisi nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ, patazɩɣ Masɩ taa nɛ pakpazɩɣ ɖama ɖoŋ. (Ebree mba 10:24, 25) Kajalaɣ Krɩstʋ mba kaanawa se po-koobiya fezuu taa mba kɛ pa-taabalaa nɛ pɔsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ. (2 Tesalooniiki mba 1:3; 3 Yohanɛɛsɩ 14) Mbʋ ɖɩlakɩ sɔnɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖihikiɣ taa leleŋ ɛzɩ mba yɔ.

Ŋkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋlabɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ yɔ. Caanaʋ taa, abalaa, halaa nɛ piya pekpeɣlaɣ nɛ wɩlɩyaa kɩbama tɩŋɩɣnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ-wɛ ɛzɩma pakpaɣ tɩ-taa paɣtʋ kila nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ paa evemiye nɖɩ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ sɔnɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 31:12; Nehemiya 8:8) Paa weyi ɛsɔɔlaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ecosi tɔm nɛ etee hendu; pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ tisuu.—Ebree mba 10:23.

Ŋkaɣ kpazʋʋ ñe-tisuu ɖoŋ. Apostoloo Pɔɔlɩ kaaheyi ɛ-alɩwaatʋ taa agbaa naayɛ tɔm tʋnɛ: “Me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana-mɩ, nɛ . . . ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama tisuu ɖoŋ, mi-tisuu nɛ ma-ñɩmbʋ.” (Roma mba 1:11, 12) Ða nɛ ɖo-koobiya ɖɩkatɩɣ kediɣzisi taa lɛ, pɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ nɛ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ.

Ye ŋñaɣ pana nɛ ŋwolo ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa kediɣzaɣ ŋga pakaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋna ña-maɣmaɣ se tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ, tɩkɛ toovenim! Ðɩmʋʋ-ŋ camɩyɛ nɛ taa leleŋ. Paahɛyɩɣ liidiye pʋcɔ nɛ pɔkɔŋ ɖe-kediɣzisi nɛ paacɔʋ liidiye sɩ-taa ɖɔɖɔ.

  • Kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩtɩŋɩɣ nɛ ɖɩlakɩ ɖe-kediɣzisi sɔnɔ?

  • Ye ɖiwoki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?