Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 28

Ɛbɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛna ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ?

Ɛbɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛna ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ?

Fransɩ

Pɔlɔɔñɩ

Rusii

Yesu Krɩstʋ kaaheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Iyele nɛ mɩ-ñalɩmɩyɛ ñandɩ ɛyaa ɛsɩndaa, nɛ papɩzɩ pana mɩ-tʋma kɩbana nɛ pasa mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 5:16) Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩlakɩnɩ anasaayɩ lɛɣtʋ, ɛzɩ intɛrnɛɛtɩ mbʋ yɔ tʋmɩyɛ se pɩsa nɛ ɖɩtalɩ kaɖʋwa ŋga. Ðɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone, jw.org, kɛnɩ intɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisuu yɔɔ tɔm ndʋ tɩmʋnaa yɔ. Ɛbɛ nɛ ɛbɛ wɛ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ Bibl cosi tɩ-yɔɔ yɔ. Lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ pa-tɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Traktɩwaa mba payaɣ se Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na? Wiɖiyi sɩɖaa feŋ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na? wɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɩcɛzɩ 800. Ðɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ, ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ŋna Bibl ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ yɔ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 130. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋna takayɩsɩ nzɩ payaɣ se Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? Feŋuu Tilimiye? Réveillez-vous! peeɖe. Sɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ Bibl taa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ tɔm susuu wondu ndʋ tɩ-taa tɔm yaa ŋwelisi-tʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yaa ŋkpaɣ-tʋ nabʋyʋ yɔɔ ɛzɩ MP3, PDF, yaa EPUB mbʋ yɔ. Ye ŋkatɩ nɔɔyʋ nɛ ɛɛnɩɣ ña-kʋnʋŋ yɔ, halɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ takayaɣ nakɛyɛ ɛ-kʋnʋŋ taa nɛ ŋcɛlɩ-ɩ. Palabɩ videowaa sakɩyɛ se pɩsɩnɩ ndamaa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ Bibl kalʋʋ tɛ dramawaa, filimwaa nɛ minziikiwaa kɩbama nɛ ŋwelisi hɛzʋʋ alɩwaatʋ taa mbʋ yɔ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ toovenim tɔm. Paɖʋʋ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛdɛzaɣ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ nɛ videowaa mba potukuuni ɖa-tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ yaa mbʋ pɩlakɩ nɛ pitukuuni Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩsɩnɩ lalaa yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɖɔɖɔ kigbeɣliŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-yɔɔ tɔm nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi yɔɔ tɔm lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ.

Ðɩtɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɖiyeki se ɖa-ñalɩmɩyɛ ɛñɩlɩsɩ nɛ pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ. Ðɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone wazɩɣ kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɛyaa halɩ pɩkpɛndɩnɩ tɛtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se Antarɩtiiki yɔ kɩ-taa ɛyaa. Ðɩtɩmɩɣ se “Yehowa tɔm [ɛwɛɛ] nɛ tɩyɛlɩɣ lɛɛ lɛɛ” tɛtʋ kpeekpe yɔɔ nɛ pɩsa Ɛsɔ hɩɖɛ.—2 Tesalooniiki mba 3:1.

  • Ɛzɩma jw.org wɛɛ nɛ kɩsɩɣnɩ ɛyaa se patɩlɩ Bibl taa toovenim tɔm?

  • Ɛbɛ ŋñɩnɩɣ se ŋtɩlɩ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ?