Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 8

Ɛbɛ yɔɔ ɖisuu wondu camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwoki ɖe-kediɣzisi?

Ɛbɛ yɔɔ ɖisuu wondu camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwoki ɖe-kediɣzisi?

Isilandɩ

Mɛkɩsiiki

Giinee-Bisoo

Filipiini

Ye ŋcɔnɩ fotonaa mba pɛwɛ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ŋkaɣ ɖiɣzinuu se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa suu wondu camɩyɛ pʋcɔ nɛ powoki kediɣzisi. Ɛbɛ yɔɔ ɖisuu wondu nɛ ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ mbʋ?

Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩñaŋ ɖɛ-Ɛsɔ. Pɩkɛ toovenim se Ɛsɔ ɛɛcɔŋnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ. (1 Samɩyɛɛlɩ 16:7) Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋ Ɛsɔ nɛ ɖo-koobiya. Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖiwolo tɔm hʋyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ cɔlɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ camɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋɩ-ɩ ɛ-sɔsɔtʋ yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ nɛ ɖiwoki kediɣzisi yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩñaŋ Ɛsɔ Yehowa weyi ɛkɛ “tɛtʋ kpeekpe tɔm hʋyʋ” yɔ. Pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩñaŋ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩsɛɣ-ɩ yɔ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:25.

Ðo-wondu suu wɩlɩɣ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ ɖɩcakɩ yɔ. Bibl seɣtiɣ Krɩstʋ mba se posuu “wondu kususutu ndʋ . . . tɩmaɣna nɛ tɩwɩlɩ se pɛwɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ.” (1 Timootee 2:9, 10) Ye pɔtɔm se Krɩstʋ mba isuu ‘wondu ndʋ tɩmaɣnaa’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pataasuu wondu ndʋ tɩhɔŋ ɛyaa lɩmaɣza nɛ tiyeki se ɛyaa liu tɛɛ ɛkɔtɩ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ye pɔtɔm se Krɩstʋ mba isuu wondu ndʋ ‘tɩwɩlɩɣ se pɛwɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se posuu wondu ndʋ tɩwɛ kajʋka yɔ, pataasuu wondu ndʋ tɩwɩlɩɣ se palakɩ kaakendu yaa pɛwɛ kʋzɔɔtʋ yɔ. Bibl paɣtʋ kila anɛ aawɩlɩɣ se pɩpɔzaa se ɖisuu wondu kʋyʋmtʋ paa ɛzɩmtaa. Paa weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se esuu wondu ndʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Ye ɖisuu wondu camɩyɛ nɛ paa ɖitikuli ɖɔ-nɔɔ yɔ, piyeki nɛ “pacanɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ wɩlɩtʋ” nɛ “pasa Ɛsɔ.” (Tiiti 2:10; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:12) Ye ɖisuu wondu camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖiwoki kediɣzisi yɔ, pɩlakɩ nɛ lalaa wɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ Yehowa sɛtʋ yɔɔ.

Taakizi kediɣzisi wobu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋfɛyɩnɩ wondu kɩfatʋ. Pɩtɩcɛyɩ se posuu wondu kɩfatʋ yaa wondu ndʋ tɩwɛ liidiye yɔ pʋcɔ nɛ powolo kediɣzisi. Ɛlɛ pɩcɛyaa se ɖo-wondu ɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ tɩwɛɛ cɔnʋʋ.

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖisuu wondu camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

  • Paɣtʋ kila wena sɩɣnɩ-ɖʋ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ nɛ ɖo-wondu suu pɔ-hɔɔlʋʋ taa?