Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 14

Sukulinaa mba nʋmɔʋ lɩzɩyaa pɩzɩɣ nɛ powolo?

Sukulinaa mba nʋmɔʋ lɩzɩyaa pɩzɩɣ nɛ powolo?

Etaazuunii

Gileyaadɩ sukuli, Patɛrsɔɔnɩ, Niyuu Yɔrɩkɩ

Panamaa

Teokrasɩ nʋmɔʋ taa hayɩsʋʋ pasɩmnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Mba pakpakɩɣ pa-alɩwaatʋ kpeekpe nɛ palakɩ Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, pɛwɛnɩ waɖɛ se powolo ŋgee sukulinaa nabɛyɛ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ ‘pala pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiya.’—2 Timootee 4:5.

Nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli. Ɛyʋ ɛlabɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩla pɩnaɣ yɔ, payaɣ-ɩ se ewolo sukuli nakʋyʋ, kɩkpakɩɣ avema loɖo. Pɩtɩla Kewiyaɣ Kpaaŋ nakʋyʋ taa pakaɣ-kʋ labʋ. Sukuli ŋgʋ kɩsɩɣnɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ se ɛñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ, ɛwɛɛ niye tɔm susuu hɔɔlɩŋ kpeekpe taa nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ mbʋ kpam nɛ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ camɩyɛ.

Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli. Nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba papɩ pa-tʋmɩyɛ labʋ taa nɛ pɔsɔɔlɩ se pakʋyɩ pɛ-tɛ nɛ powolo nɛ pala tʋmɩyɛ ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ powolo sukuli ŋgʋ. Pɩwɛɛ ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ se: “Ma yɔ, tiyi-m!” Palakɩ ɛzɩ Tɔm Susuyu sɔsɔ Yesu Krɩstʋ weyi etisaa nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛla tʋmɩyɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ. (Izaayii 6:8; Yohanɛɛsɩ 7:29) Ye ɛyʋ ɛkʋyɩ ɛ-tɛ nɛ ɛɖɛɛ poliŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɛñaɣ pana nɛ sɔnzɩ kɩfasɩ nɛ tɔɔnasɩ kɩfasɩ malɩnɩ-ɩ. Halɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɛkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ. Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli sɩɣnɩ aɖamɛɛ nɛ nesi ɖɔkɩyaa mba pɛwɛnɩ kpaɣnɩ pɩnzɩ 23 nɛ piwolo 65 yɔ se pɛwɛɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ-wɛ wazʋʋ yɔ. Kɩsɩɣnɩ-wɛ ɖɔɖɔ se pɛwɛɛ niye nɛ pɩkɩlɩ nɛ pɩwazɩ Yehowa ɛgbɛyɛ.

Gileyaadɩ sukuli. Ebree kʋnʋŋ taa lɛ, “Gileyaadɩ” tɔbʋʋ lɛ se “Aseɣɖe kamaɣ [yaa huuye].” Papaɣzɩ Gileyaadɩ sukuli ŋgʋ pɩnaɣ 1943 taa; nɛ kpaɣnɩ pɩnaɣ ŋga lɛ, sukuli ŋgʋ kɩfalɩsɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa mba yɔ, pɛcɛzɩ 8000. Petiyi-wɛ se posusi tɔm “nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.” (Tʋma Labʋ 13:47) Pʋcɔ nɛ Ɛsɔtɔm tiyaa talɩɣ Peruu lɛ, ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taawɛɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛlɛ sɔnɔ ɖa-agbaa wena awɛ peeɖe yɔ, acɛzɩ 1000. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa paɣzɩ pa-tʋmɩyɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa yɔ, Aseɣɖe Tɩnaa taatalɩ hiu. Lɛɛlɛɛyɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa 200000 wɛnɩ peeɖe. Palakɩ Gileyaadɩ sukuli fenasɩ kagbanzɩ nɛ patazɩɣ Ɛsɔtɔm taa tete. Mba pɛtɛm kɛʋ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya, Ɛsɔtɔm tiyiyaa, Betɛɛlɩ tʋmlaɖaa, yaa egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa yɔ, pa-taa nabɛyɛ payaɣ se powolo sukuli ŋgʋ nɛ pafalɩsɩ-wɛ nɛ paakɔɔ pʋwayɩ nɛ pasɩnɩ ɛgbɛyɛ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖɔ camɩyɛ.

  • Nʋmɔʋ lɩzɩyaa sukuli kaɖʋwa lɛ ŋga?

  • Mba pɩzɩɣ nɛ powolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli?