Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 18

Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ?

Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ?

Dominiiki Ɛjaɖɛ

Japɔŋ

Hayitii

Asɛyʋʋ nakʋyʋ lakɩ ɖoli lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzʋʋ pa-tɩ kpɛdɛyɛ nɛ powolo nɛ pasɩnɩ po-koobiya mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ. Pana wena ɖɩñakɩ yɔ, awɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɖama siŋŋ toovenim taa. (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35; 1 Yohanɛɛsɩ 3:17, 18) Ɛzɩma ɖɩlakɩ keekee?

Ðɩhaɣ liidiye. Ñɔɔsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ kaalɩ Yuudee taa kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa lɛ, Antɩyɔɔsɩ Krɩstʋ mba tiyini liidiye po-koobiya mba pɛwɛ Yuudee yɔ se pasɩnɩ-wɛ. (Tʋma Labʋ 11:27-30) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ye ɖɩnɩwa se kaɖɛ naɖɩyɛ talɩ ɖo-koobiya nabɛyɛ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɖitiyini haɖɛ naɖɩyɛ se pɩsɩnɩ mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ.—2 Kɔrɛntɩ mba 8:13-15.

Ðɩñɔɔzʋʋ wondu ndʋ tɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ yɔ nɛ ɖiwona. Ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa asɛyʋʋ laba yɔ, pañakɩ pana nɛ patɩlɩ ɖenɖe paa koobu weyi lɛ ɛwɛɛ yɔ, nɛ patɩlɩ ɖɔɖɔ se ɛwɛ cɩŋgɩlɩm na. Sɩnʋʋ kɔɔmiite pɩzɩɣ nɛ kɩkɔnɩ tɔɔnaɣ, lɩm kɩbam, wondu kususutu, ɖɩzʋyɛ wondu nɛ kɔɔ. Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ mba pɛwɛnɩ lɛɣtʋ ndʋ pɩpɔzɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ pakpaɣ pa-maɣmaɣ pe-liidiye nɛ powolo asɛyʋʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa nɛ paɖʋ nesi sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ yaa paɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ ɖɩsɩ nɛ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ weyi ɩwɛɛkaa yɔ. Tʋma ana a-labʋ yeba nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ wɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɛɣtʋ sakɩyɛ sɩnʋʋ tʋmɩyɛ labʋ taa; pʋyɔɔ lɛ ye asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛtalaa yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ lɛɛ lɛɛ nɛ ɖɩɖʋ nesi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Toovenim se ɖɩsɩɣnɩ “mba ɖa nɛ wɛ ɖɩka tisuu yɔ;” paa mbʋ yɔ ɖɩsɩɣnɩ ɛyaa lalaa; nɛ ye pɩlakɩ yɔ, ɖɩsɩɣnɩ-wɛ paa patɩɩwɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ.—Galaatii mba 6:10.

Ðɩtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɖɩhɛzɩɣ ɛyaa laŋa. Mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ kpem se pɛhɛzɩ pa-laŋa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖihikiɣ ɖoŋ Yehowa, “laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ” cɔlɔ. (2 Kɔrɛntɩ mba 1:3, 4) Ðiheyiɣ mba pɛwɛ kaɖɛ taa yɔ lidaʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ nɛ taa leleŋ; nɛ ɖɩhɛzɩɣ pa-laŋa se pɩkazɩ pazɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ asɛyɩŋ, wɩzasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa pasɩɩ tɩnaɣ.—Natʋ 21:4.

  • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ nɛ pakʋyʋʋ lɛɛ lɛɛ nɛ powoki nɛ pasɩɣnɩ ɛyaa asɛyʋʋ alɩwaatʋ taa?

  • Bibl taa lidaʋ tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiheyi mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ?