Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 26

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ?

Ɛsɩtoonii

Zimbaabuwee

Moŋgolii

Puwɛrɩto Riko

Ɛsɔ hɩɖɛ kiɖeɖee wɛ paa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ ŋgʋ lɛ kɩ-yɔɔ. Ye mbʋ pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ kpaaŋ, kɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ kɩwɛɛ cɔnʋʋ. Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ. Paa weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ.

Kediɣzaɣ tɛŋ lɛ, ha ña-tɩ nɛ ŋɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ kpaaŋ taa. Paa kediɣzaɣ ŋga kɛtɛŋ lɛ, koobiya abalaa nɛ halaa haɣ pa-tɩ faaa nɛ taa leleŋ nɛ pɔñɔɔzʋʋ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa pazɩ se kɩwɛɛ cɔnʋʋ. Tam kʋyʋm kpɩtaʋ taa lɛ, pɔñɔɔzʋʋ kɩ-taa pɩɖɔɔ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ cɔŋnɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛɖɔkʋʋ takayaɣ ŋga pama kɔ-yɔɔ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ nɛ ɛna se palabɩ tʋma ana a-tɩŋa na. Ye pɩpɔzʋʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pañalɩ, pahɩzɩ yaa pahazɩ tataa, pɛmɛlɩ kpelisi yɔɔ nɛ pɔñɔɔzɩ-sɩ, pañalɩ awayɩ ɖɩlɩyɛ, pɛmɛlɩ mondoɖebɔŋ nɛ ñɩnɩŋ pɔ-yɔɔ, pɔsɔ ñɩtʋ miŋ nɛ pɔñɔɔzɩ kadaɣ taa. Pɩkɩlaa yɔ, palɩzɩɣ evemiye kʋyʋmɖɩyɛ pɩnaɣ taa, nɛ pɔñɔɔzɩ kpaaŋ taa tete nɛ kɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Ye ɖɩkpɛndɩɣnɩ ɖe-piya tʋma ana a-ɖɩlaɖɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-sɩ se pɩwɛɛ se sɩña lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.—Eklesɩyastɩ 5:1.

Ñɔɔzɩ mbʋ pɩwɛɛkɩ kpaaŋ yɔɔ yɔ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, pewiliɣ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa nɛ kɩ-wayɩ camɩyɛ nɛ pana se pɩtɩŋa pɩwɛ pi-ɖeɖe na. Pɩsɩɣna se papɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ kpaaŋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ kɩwɛɛ camɩyɛ nɛ nabʋyʋ ɛtaakɩlɩ-kʋ wɛɛkʋʋ nɛ pɛwɛɛkɩ liidiye pɩ-yɔɔ falaa. (4 Awiya 24:13; 34:10) Ye Kewiyaɣ Kpaaŋ ɛwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ kɩwɛɛ cɔnʋʋ yɔ, kɩkɛɣnɩ lone nɖɩ ɖɩmʋnaa se pɛsɛɛ Ɛsɔ ɖɩ-taa yɔ. Ye ɖɩsɩɣna nɛ pɔñɔɔzʋʋ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa, nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩsɛɣ-ɩ yɔ ɖɩmʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa. (Keɣa 121:1) Pɩlɩzɩɣ aseɣɖe kɩbanɖɛ ɖe-egeetiye taa ɖɔɖɔ.—2 Kɔrɛntɩ mba 6:3.

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se ɖɩla kaakendu ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ?

  • Ðʋtʋ ndʋ palaba se pɩsɩna nɛ pɔñɔɔzɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ nɛ kɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ?