Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 20

Ɛzɩma Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ lakɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ?

Ɛzɩma Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ lakɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ?

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ

Peɖiɣni kalʋʋ takayaɣ ŋga Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ mawa yɔ

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, koobiya nabɛyɛ cabɩ kaakɛnɩ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ, mba lɛ “apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ Yeruzalɛm” yɔ. Mba kpakaɣnɩ lɩmaɣza sɔsɔna patam numwaa ɛgbɛyɛ kpeekpe hɩɖɛ taa. (Tʋma Labʋ 15:2) Patazaɣ Masɩ taa nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ-wɛ nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza nɔɔ kʋyʋmaɣ taa. (Tʋma Labʋ 15:25) Mbʋ ɖɔɖɔ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ lakɩ sɔnɔ.

Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm. Koobiya patam numwaa mba pɛwɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɔsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm siŋŋ nɛ pɛwɛɛnɩ lɛɣtʋ sakɩyɛ fezuu taa tʋma nɛ tʋma ndɩ ndɩ labʋ taa. Pekpeɣliɣ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ pɔcɔŋnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, patɩŋɩɣnɩ takayɩsɩ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ koobiya lalaa yɔɔ nɛ patasɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩlɩnɩ Bibl taa yɔ. Mbʋ yekina nɛ Ɛsɔ samaɣ wɛɣnɩ maɣzɩm kʋyʋmam nɛ kalakɩ tʋma nɔɔ kʋyʋmaɣ taa. (Tʋma Labʋ 16:4, 5) Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ cɔŋnɩnɩ fezuu taa tɔɔnaɣ ñɔɔzʋʋ yɔɔ nɛ ɖiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩsɩɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa. Nɖɩ lɩzɩɣnɩ koobiya nabɛyɛ se pɛwɛɛnɩ wala ɛgbɛyɛ taa.

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ yeki se Ɛsɔ fezuu ɛwɩlɩ-ɖɩ nʋmɔʋ. Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ñɩnɩɣ se kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ Yehowa nɛ ɛgbɛyɛ Ñʋʋdʋ Yesu Krɩstʋ pawɩlɩ-ɖɩ nʋmɔʋ. (1 Kɔrɛntɩ mba 11:3; Efɛɛzɩ mba 5:23) Koobiya mba pɛwɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa yɔ, paakpakɩɣ pa-tɩ se pɛkɛ Ɛsɔ sɛyaa ñʋndɩnaa. Pa nɛ patam numwaa lalaa “patɩŋɩɣ Heɣa wayɩ tam paa le kowoki yɔ.” (Natʋ 14:4) Ye ɖɩtɩmɩɣ nɛ ɖɩpɔzʋʋ Yehowa se ɛsɩnɩ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɖɩ.

  • Mba kaawɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa?

  • Ɛzɩma tɩyɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ yeki nɛ Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖɩ nʋmɔʋ?