Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 9

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwolo kediɣzisi?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwolo kediɣzisi?

Kambɔɔjɩ

Ukrɛɛnɩ

Ye ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, pɩtɩla ŋñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ ɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ, pʋcɔ nɛ kpɛlɩkʋʋ alɩwaatʋ talɩ. Ye ŋsɔɔlaa se kediɣzisi ɩwazɩ-ŋ siŋŋ yɔ, pɩwɛɛ se ŋñɔɔzɩ ña-tɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋcɔ nɛ ŋwolo kediɣzisi nzɩ. Ye ɖɩlakɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ yɔ, pɩlʋlʋʋ pee kɩbana.

Ñɩnɩ ɖenɖe nɛ ɛzɩmtaa pɩwɛɛ se ŋkpɛlɩkɩ yɔ. Ɛzɩmtaa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋka ñʋʋ camɩyɛ nɛ ŋkpɛlɩkɩ? Tanaŋ tɛɛ cu pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ evemiye taa tʋma yaa ɖoo taa alɩwaatʋ ndʋ piya tɛm hɩnʋʋ yɔ? Paa ŋŋpɩzɩɣ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ pileɖi yɔ, ɖʋ ña-tɩ alɩwaatʋ ɛzɩma ŋsɔɔlaa se ŋkpaɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩna yɔ; nɛ taaha nabʋyʋ yaa nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛwɛɛkɩ ña-ɖʋtʋ ndʋ. Ñɩnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa wɛ ɖiɣɖiɣ yɔ, lɩzɩ mbʋ payɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛzɩ ña-lɩmaɣza yɔ: Ðezi raadiyoo, teelee nɛ pɔrtaabɩlɩ. Ye ŋtɩmnɩ Ɛsɔ pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔ ñe-evemiye taa nɩɣzɛ yɔɔ nɛ ŋka ña-lɩmaɣza Ɛsɔtɔm yɔɔ.—Filiipi mba 4:6, 7.

Hɛɛ caŋa tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ cosuu yɔ tɩ-tɛɛ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋcosi tɔm kediɣzaɣ taa. Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ ŋcaɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ tɩ-taa lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ. Maɣzɩ tɔm ñʋʋ yɔɔ, ñɩnɩ nɛ ŋna nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ tɔm ñʋʋ nɛ tɔm ñʋŋ cikpeŋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ ŋtazɩ kɩlɛmɩŋ tɩŋa nɛ tɔm taa cuuzuu tɔm pɔzʋʋ taa camɩyɛ. Tɔm taa cuuzuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ, pɩñɩkɩɣ niye lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ. Ŋlakɩ mbʋ nɛ ŋtɛ lɛ, ŋkalɩ paa tayʋʋ mbʋ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ pɔpɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ñɩnɩ nɛ ŋkalɩ Bibl masɩ nzɩ pama paa tayʋʋ mbʋ lɛ pɩ-taa nɛ ŋna nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ sɩ nɛ tɔm ndʋ ŋkaɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. (Tʋma Labʋ 17:11) Ŋnaɣ tɔm cosuu nɛ pɩtɛ lɛ, ŋhɛɛ pɩ-tɛɛ. Ŋtalɩɣ kediɣzaɣ taa lɛ, tɔm ndʋ ŋhɛ tɩ-tɛɛ yɔ, tɩkaɣ yebu nɛ ŋtɔzɩ tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ cosuu yɔ tɩ-yɔɔ. Ŋwoki kediɣzaɣ taa lɛ, nɛ ye ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ nesi nɛ ŋcosi tɔm nɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm pee.

Ye ŋtazɩɣ tɔm ndʋ pakaɣ kpɛlɩkʋʋ kediɣzisi taa yɔ tɩ-taa paa kpɩtaʋ ŋgʋ pʋcɔ nɛ ŋwoki-sɩ yɔ, ŋkaɣ sɔzʋʋ lɩmaɣza kɩfana ñe-fezuu taa ‘ñɩm ɖɩñɔɔzɩyɛ taa.’—Maatiyee 13:51, 52.

  • Ðʋtʋ ndʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ kediɣzisi ñɔɔzʋʋ malɩnɩ-ŋ?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcosi tɔm kediɣzisi taa?