Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 24

Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖa-tʋma ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ?

Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖa-tʋma ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ?

Neepaalɩ

Togo

Aŋgletɛɛrɩ

Paa pɩnaɣ ŋga, ɖɛ-ɛgbɛyɛ lɩzɩɣ Biblwaa nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɛ ɖɩtayɩɣ ɛyaa falaa. Ðɩmaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ ɖɩcɔŋnɩ sɩ-yɔɔ. Ðɩsɩɣnɩ koobiya kudokiŋ sakɩyɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩwaa taa yɔ, nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖɔɖɔ mba pɛkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa yɔ. Ðɩɖʋʋ nesi ɖɔɖɔ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ. Ye mbʋ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋma ana a-tɩŋa?’

Ðiitendiɣ se paha-ɖʋ liidiye nɛ ɖɩɩcɔʋ liidiye ɖɔɖɔ. Pʋcɔ nɛ ɖɩla ɖɔ-tɔm susuu tʋma lɛ, pɩpɔzɩ liidiye sakɩyɛ; paa mbʋ yɔ, ɖiitendiɣ ɛyaa se paha-ɖʋ liidiye. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ mbʋ yɔ, Feŋuu Tilimiye naɖɩyɛ yɔɔdaa se ɖɩtaɣ Yehowa liu se ɛnʋ kɛnɩnɩ ɖa-sɩnɩyʋ nɛ “ɖɩɩkaɣ tenduu yaa ɖɩɩkaɣ pɔzʋʋ kpa se ɛyaa ɩsɩnɩ-ɖʋ.” Nɛ toovenim, wiɖiyi ɖɩtɩla mbʋ kpa.—Maatiyee 10:8.

Sɔɔlɩm haɖɛ sɩɣnɩna nɛ ɖɩlakɩ ɖa-tʋma. Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ palakɩ sɔɔlɩm haɖɛ se pɩsɩnɩ-ɖɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣmaɣ haɣ pa-alɩwaatʋ, po-ɖoŋ, pe-liidiye nɛ pa-ñɩm lɛɛbʋ nɛ taa leleŋ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛpɩzɩ nɛ pɩla tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. (3 Awiya 29:9) Pasɩɣ sɔɔlɩm haɖɛ aɖakasɩ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ kigbeɣliŋ ɖɩlaɖɛ se mba pɔsɔɔlaa yɔ, pala sɔɔlɩm haɖɛ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ nɛ ɛla sɔɔlɩm haɖɛ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kʋñɔndɩnaa lakɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ ɛzɩ lelu weyi ɛɛɖʋ liidiye pɔɔyɩsɩ cikpesi naalɛ templo taa aɖakasɩ taa yɔ. Yesu sam lelu ɛnʋ pɩ-yɔɔ. (Luka 21:1-4) Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɖa-taa paa weyi “ɛsɩɩ nabʋyʋ kɩjaʋ” nɛ pɩsa nɛ “paa weyi lɛ, ɛla ɛzɩ ɛɖʋʋ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ.”—1 Kɔrɛntɩ mba 16:2; 2 Kɔrɛntɩ mba 9:7.

Ðɩɩpɩtɩɣ kaaʋ se Yehowa kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ eseɣti laŋa kɩbana tɩnaa nɛ ‘paɖʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ pa-ñɩm’ nɛ paɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋmɩyɛ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.—Aduwa 3:9.

  • Tʋkaɣ ŋga wɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna hɛkʋ taa?

  • Ɛzɩma palakɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ tʋmɩyɛ?