Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 4

Ɛbɛ yɔɔ palɩzɩ Bibl ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ palɩzɩ Bibl ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ yɔ?

Kɔŋgoo Kinsaasaa

Ruwandaa

Symmachus takayaɣ hɔɔlaɣ ŋga kɔ-yɔɔ pama Ɛsɔ hɩɖɛ Keɣa 69:31 taa pɩnzɩ 200 yaa 300 waa taa yɔ.

Pɩnzɩ sakɩyɛ taa, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa, patayɩ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Biblwaa ndɩ ndɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkɔɔ nɛ ɖɩna se pɩcɛyaa se ɖɩlɩzɩ Bibl kɩfalʋʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pɛkpɛlɩkɩ nɛ pɛwɛɛnɩ “toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ” nɛ pɩkɩlɩ yɔ; nɛ mbʋ Yehowa sɔɔlaa se paa weyi ɛla. (1 Timootee 2:3, 4) Pʋyɔɔ lɛ, kpaɣnɩ pɩnaɣ 1950 lɛ, ɖɩpaɣzɩ Bibl ɖɛzʋʋ sɔnɔ kʋnʋmɩŋ taa. Bibl ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ. Pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ. Kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa pɛɖɛzɩ Bibl ŋgʋ yɔ, ɩcɛzɩ 160.

Pɩɩpɔzɩ Bibl ŋgʋ kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ. Pɩnzɩ ɖɛɣ lɛ, ɛzɩma pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ nakʋyʋ yɔ, pɩlɛɣzɩɣ. Nɛ pama tɔm pee wena Biblwaa sakɩyɛ taa yɔ, a-taa nɩʋ wɛ kaɖɛ; nabʋyʋ taa lɛ, tɔm pee wena pamawa yɔ, paatasɩɣ-yɛ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ sɔnɔ. Pɩtasɩ lɛ, pehiɣ caanaʋ taa Bibl takayɩsɩ nasɩyɩ nɛ sɩsɩɣnɩ Bibl taa tɔm ɖɛzɩyaa se panɩɩ Ebree, Arameya nɛ Grɛɛkɩ kʋnʋmɩŋ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Kʋnʋmɩŋ ɩnɩ ɩ-taa paama Bibl kiɖe tɛɛ.

Pɩɩpɔzɩ Bibl ŋgʋ kɩɖɛzɩɣ tɔm ɖeyi ɖeyi yɔ. Pɩtɩmʋna se Bibl taa tɔm ɖɛzɩyaa ɩlɛɣzɩ Ɛsɔ lɩmaɣza, ɛlɛ pɩwɛɛ se pɛɖɛzɩ kɩ-taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ paamaʋ-tʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ, patɩma Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa Biblwaa sakɩyɛ taa.

Pɩɩpɔzɩ Bibl ŋgʋ kɩɖʋʋ hɩɖɛ weyi ɛ-cɔlɔ kɩ-taa tɔm lɩnaa yɔ. (2 Samɩyɛɛlɩ 23:2) Pama Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ Bibl taa Yehowa hɩɖɛ ɛzɩ tam 7000 mbʋ yɔ. Mbʋ pɩɩwɛ caanaʋ taa Bibl takayɩsɩ taa ɛzɩ ɖɩnaɣʋ pɩ-tɛɛ cɩnɛ kɩɖaʋ taa yɔ. (Ejipiti Lɩʋ 3:15) Pakpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ pañɩnɩ tɔm camɩyɛ pʋcɔ nɛ pɛɖɛzɩ Bibl ŋgʋ kɩ-taa tɔm, mbʋ yebina nɛ kɩ-kalʋʋ wɛɛ leleŋ nɛ kɩlɩzɩɣ Ɛsɔ lɩmaɣza taa camɩyɛ. Paa ŋwɛnɩ Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ tɛ Bibl yaa ŋfɛyɩnɩ-kʋ ña-kʋnʋŋ taa yɔ, ɖiseɣtiɣ-ŋ se ŋñaɣ pana nɛ ŋkalɩɣ Yehowa tɔm paa evemiye nɖɩ.—Yozuwee 1:8; Keɣa 1:2, 3.

  • Ɛbɛ yeba nɛ ɖiɖiɣzina se pɩpɔzaa se palɩzɩ Bibl kɩfalʋʋ nakʋyʋ?

  • Mba payɩ pɔsɔɔlaa se patɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɛbɛ pɩpɔzaa se pañaɣ pana nɛ palakɩ paa evemiye nɖɩ?