Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa?

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩcaɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ pa-taa tɛtʋ yɔɔ tam!

Ɛlɛ, pɩtɩla ŋwɛɛ nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Wiɖiyi pɩkaɣ labʋ mbʋ?’ Bibl yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ pɩla mbʋ wiɖiyi; nɛ Ɛsɔ ñɩnɩɣ se ɛyaa tɩŋa ɩkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ e-Kewiyaɣ ŋga nɛ tamaɣ ŋga ɛlabɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ.—Keɣa 36:11, 29; Izaayii 9:7.

Ɛsɔ sɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ.

Ɛzɩ caja kɩbanʋ nɔɔyʋ ñɩnʋʋ se piɖeni e-piya yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛñɩnɩɣ se ɖɩwɛɛ koboyaɣ taa tam. (Izaayii 48:17, 18) Ɛha-ɖʋ lidaʋ se “weyi ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɛwɛɣ tamtam.”—1 Yohanɛɛsɩ 2:17.

Ɛsɔ ñɩnɩɣ se ɖɩɖɔ ɛ-nʋmɔŋ taa.

Bibl yɔɔdʋʋ se ɖa-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se “ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛ-nʋmɔŋ” nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ “ɖɩɖɔ ɛ-nʋmɔsɔkasɩ taa.” (Izaayii 2:2, 3) Ɛñɔɔzɩ “samaɣ nakɛyɛ nɛ payaa-kɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ” se kala nɛ patɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.—Tʋma Labʋ 15:14.

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ.

Yehowa kele kele sɛtʋ ɛɛtayɩɣ ɛyaa hɛkʋ taa, ɛlɛ tiyeki se nɔɔ kʋyʋmaɣ ɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama siŋŋ. (Yohanɛɛsɩ 13:35) Sɔnɔ, mba wɩlɩɣ ɛyaa ɛzɩma pɩwɛɛ se pɛsɛɛ Ɛsɔ nɔɔ kʋyʋmaɣ taa yɔ paa le? Ðitendiɣ-ŋ se ŋtɩŋnɩ hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ nɛ ŋtɩlɩ-wɛ.