Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm sɔnɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ palɩnɩ kʋnʋmɩŋ nɛ sɔnzɩ ndɩ ndɩ taa. Ɛbɛ yeba nɛ ɛyaa pekpeɣli ɖama nɛ papɩsɩ kʋɖʋm?

Ɛbɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm kɛnaa?

Ɛsɔ sɔɔlaa se patɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛbɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩkɛnaa nɛ mba wɩlɩɣ pɩ-tɔm lalaa sɔnɔ?

LEÇON 1

Ɛyaa mba Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa?

Yehowa Aseɣɖe tɩnaa ɛzɩma ŋsɩma? Tɔm ndʋ keekee ŋsɩm ɖɔ-yɔɔ?

LEÇON 2

Ɛbɛ yɔɔ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa?

Kalɩ nɛ ŋna lɩmaɣza naadozo wena a-yɔɔ ayeba nɛ ɖɩkpaɣ hɩɖɛ nɖɩ yɔ.

LEÇON 3

Ɛzɩma pɩlaba nɛ paɖaɣnɩ lɩʋ Bibl taa toovenim yɔɔ?

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se ɛzɩma ɖɩnɩɣ Bibl taa sɔnɔ yɔ mbʋ kɛnɩ toovenim?

LEÇON 4

Ɛbɛ yɔɔ palɩzɩ Bibl ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ yɔ?

Ɛbɛ yeba nɛ Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ Bibl wɛɛ ŋgee?

LEÇON 5

Wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu ɖe-kediɣzisi taa?

Ðiwoki kediɣzisi se ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ. Pakaɣ-ŋ mʋʋ nɛ taa leleŋ!

LEÇON 6

Ye ɖa nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lalaa ɖɩkatɩɣ ɖama ɖoŋ ɖoŋ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

Ɛsɔtɔm seɣtiɣ Krɩstʋ mba se paɖʋʋ taabalɩyɛ. Kalɩ nɛ ŋna mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋɖʋ taabalɩyɛ nɖɩ yɔ.

LEÇON 7

Ɛzɩma Ðɩlakɩ Ðe-kediɣzisi?

Wiɖiyi ŋpɔzɩ se ɛzɩma palakɩ ña-tɩ se ɛbɛ palakɩ ɖe-kediɣzisi taa? Ŋkɔm nɛ ŋna Bibl wɩlɩtʋ ndʋ pahaɣ-ɖʋ peeɖe yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ piti.

LEÇON 8

Ɛbɛ yɔɔ ɖisuu wondu camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwoki ɖe-kediɣzisi?

Wondu ndʋ ɖisuu yɔ, tɩ-tɔm cɛyɩ Yehowa ɛsɩndaa? oes what we wear matter to God? Kalɩ nɛ ŋna Bibl paɣtʋ kila wena sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza wondu suu nɛ tɩ ñɔɔzʋʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

LEÇON 9

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ɖiwolo kediɣzisi?

Ye ŋñɔɔzʋʋ ña-tɩ camɩyɛ pʋc ɔ nɛ ŋwoki kediɣzisi yɔ, piyeki nɛ sɩwazɩ-ŋ siŋŋ.

LEÇON 10

Ɛbɛ payaɣ se hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ?

Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma ɖʋtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋcɛyɩsɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ mɩ-hɛkʋ taa hɔʋ taa yɔ.

LEÇON 11

Ɛbɛ yɔɔ ɖɩlakɩ kediɣzisi sɔsɔsɩ?

Paa pɩnaɣ ŋga ɖɩkatɩɣ nɛ ɖɩlakɩ ŋgee kediɣzisi naadozo. Wazasɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ sɩ-taa?

LEÇON 12

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖisusuu tɔm?

Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛha kɩɖaʋ ŋgʋ yɔ, ŋgʋ ɖɩtɩŋɩɣ. Nʋmɔŋ weyi ɖɩtɩŋɩɣ nɛ ɖisusuu tɔm?

LEÇON 13

Anɩ payaɣ se nʋmɔʋ lɩzɩyʋ?

Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ lɩzaa se pakpakɩɣ ñɩɣtʋ 30, 50 yaa halɩ pɩcɛzɩ mbʋ nɛ posusuni tɔm paa fenaɣ ŋga. Ɛbɛ tuyuu-wɛ nɛ palakɩ mbʋ?

LEÇON 14

Sukulinaa mba nʋmɔʋ lɩzɩyaa pɩzɩɣ nɛ powolo?

Mba pakpakɩɣ pa-alɩwaatʋ kpeekpe nɛ palakɩ Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, ŋgee sukulinaa mba papɩzɩɣ powolo nɛ pafalɩsɩ-wɛ?

LEÇON 15

Ɛzɩma tɩyɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɩɣnɩ ɛgbɛyɛ?

Ɛzʋtʋyaa mba, pɛkɛ koobiya abalaa mba papɩ fezuu taa yɔ. Pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa tʋma labʋ taa nɛ peɖiyi ɛgbɛyɛ. Ɛzɩma pasɩɣnɩ lalaa?

LEÇON 16

Tʋma wena ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa lakɩ?

Ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa sɩɣna se ɛgbɛyɛ taa tʋma ɩɖɔ camɩyɛ c ɔlɩɩɩ. Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma pa-tʋma wazɩɣ-ɖʋ yɔ.

LEÇON 17

Ɛzɩma tɩyɛ egeetiye yɔɔ c ɔnɩyaa sɩɣnɩ-ɖʋ?

Ɛbɛ yɔɔ egeetiye yɔɔ c ɔnɩyaa kilimiɣ agbaa yɔɔ? Pɔkɔŋ ɛgbɛyɛ taa nɛ palakɩ mbʋ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ?

LEÇON 18

Ɛzɩma ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ?

Asɛyʋʋ talɩɣ lɛ, ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ lɛɛ lɛɛ ɖɩsɩna nɛ ɖɩhɛzɩ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ pa-laŋa. Ɛzɩma tɩyɛ ɖɩlakɩ?

LEÇON 19

Anɩ payaɣ se Yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ

Yesu yɔɔdaa se ɛkaɣ lɩzʋʋ yom nɔɔyʋ nɛ ɛnʋ kaɣ haʋ fezuu taa tɔɔnaɣ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.

LEÇON 20

Ɛzɩma Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ lakɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ?

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, ɛyaa cabɩ nabɛyɛ, ɛzʋtʋyaa nɛ apostoloowaa kaakɛnɩ Krɩstʋ mba tɛ Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ. Nɛ sɔnɔ yɔ?

LEÇON 21

Ɛbɛ payaɣ se Betɛɛlɩ?

Betɛɛlɩ kɛ ŋgee lone nɖɩ ɖɩ-taa tʋmlaɖaa wɛnɩ kaɖʋwa sɔsɔɔ nakɛyɛ. Kalɩ nɛ ŋtɩlɩ mba palakɩ tʋmɩyɛ peeɖe yɔ.

LEÇON 22

Tʋma wena palakɩ ɛgbɛyɛ piliŋa taa?

Pamʋʋ agɔma nɛ pɛyɛlɩɣnɩ ɛgbɛyɛ pilinzi taa. Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ pɛyɛlɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ!

LEÇON 23

Ɛzɩma pamaɣ ɖa-takayɩsɩ nɛ pɛɖɛzɩɣ sɩ-taa tɔm?

Ðɩlɩzɩɣ ɖa-takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 900. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩñakɩ pana kpem mbʋ?

LEÇON 24

Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖa-tʋma ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ?

Liidiye c ɔʋ nʋmɔʋ taa lɛ, tʋkaɣ ŋga wɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna hɛkʋ taa?

LEÇON 25

Ɛbɛ yɔɔ ɖɩmaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ nɛ ɛzɩma ɖɩmaɣ-ɩ?

Ɛbɛ yɔɔ payaɣ lona wena a-taa ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ se Kewiyaɣ Kpaamɩŋ? Kalɩ nɛ ŋna ɛzɩma kuduyuŋ ɩnɩ ɩsɩɣnɩ ɖa-agbaa yɔ.

LEÇON 26

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ nesi nɛ pɔñɔɔzɩ ɖe-Kewiyaɣ Kpaaŋ?

Kewiyaɣ Kpaaŋ ŋgʋ pɔc ɔŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pɔñɔɔzʋʋ-kʋ camɩyɛ yɔ, kɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ. Ðʋtʋ ndʋ palaba se pɩsɩna nɛ pɔc ɔnɩ mi-egeetiye taa Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ?

LEÇON 27

Ɛzɩma Kewiyaɣ Kpaaŋ taa takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwazɩ-ɖʋ?

Ŋsɔɔlaa se ŋñɩnɩ tɔm nɛ ŋtɩlɩ Bibl nɛ pɩkɩlɩ? Wolo Kewiyaɣ Kpaaŋ taa takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ

LEÇON 28

Ɛbɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛna ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ?

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ nɛ ɖe-tisuu yɔɔ tɔm nɛ pɩkɩlɩ. Pɩtasɩ lɛ, ŋkaɣ naʋ tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ Bibl cosi tɩ-yɔɔ yɔ.

Ŋkaɣ labʋ Yehowa sɔɔlɩm na?

Toovenim taa lɛ Yehowa sɔɔlɩ-ŋ siŋŋ. Ɛzɩma ñe-wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ kpeekpe pɩzɩɣ nɛ kɩwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ?