Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 8

Yesu Sɩm Wazɩɣ-ŋ we?

Yesu Sɩm Wazɩɣ-ŋ we?

Yesu sɩbɩ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ wezuu. Yohanɛɛsɩ 3:16

Yesu sɩba nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, halaa nabɛyɛ wolo ɛ-pɩlaʋ yɔɔ nɛ pamaɣnɩ-kʋ kpɛɖɛ. Yehowa kaafezi Yesu nɛ sɩɖaa taa.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu wɩlɩ ɛ-tɩ ɛ-apostoloowaa.

Yehowa fezi Yesu nɛ Yesu ɖaɣnɩ pɩsʋʋ Ɛsɔ tiyiyu ɖoŋ tʋ weyi ɛɛkaɣ sɩbʋ yɔ. Yesu kpaɣaɣ ɛsɔdaa lɛ, ɛ-apostoloowaa na-ɩ.

 Ɛsɔ fezi Yesu nɛ ɛsɩɩ-ɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ. Danɩyɛɛlɩ 7:13, 14

Yesu cɛlɩ e-wezuu se pɩkɛnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa nɛ pɩhɛyɩ ɛyaa kɩwɛɛkɩm yɔɔ.(Maatiyee 20:28) Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ŋgʋ kɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ.

Yehowa kpaɣ Yesu se ɛkɛ Wiyaʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Pakaɣ fezuu ɛyaa 144000 nɛ pakpa ɛsɔdaa nɛ pa nɛ ɩ pɔtɔɔ kewiyaɣ. Kewiyaɣ ŋga payaɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ.​—Natʋ 14:1-3.

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu. You, ɛyaa kʋʋ, kʋñɔndʋtʋ nɛ ñɔɔsɩ paakaɣ tasʋʋ wɛʋ. Ɛyaa kaɣ wɛʋ koboyaɣ taa siŋŋ.​—Keɣa 144:16.