Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 3

Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaawɛ Paradisuu taa?

Ɛzɩma wezuu caɣʋ kaawɛ Paradisuu taa?

Ɛsɔ tɔm se pataatɔɔ tɩʋ piye naɖɩyɛ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17

Yehowa kaalabɩ kajalaɣ halʋ Ɛva nɛ ewoni-i Aɖam cɔlɔ se ɛpɩsɩ ɛ-halʋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:21, 22.

Yehowa kaalɩzɩ-wɛ lɛ paawɛ pilim, pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ.

Paawɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Kaɖaɣ ŋga kaakɛ lone kɩbanɖɛ siŋŋ, nɖɩ ɖɩ-taa pɔsɩ, tɩŋ pee nɛ kpɩna ndɩ ndɩ kaawɛɛ yɔ.

Yehowa yɔɔdaɣnɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ tɔm. Ye paawelisini Yehowa yɔ, paacaɣ Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ tam.

 Yehowa kaaha Aɖam nɛ Ɛva wondu kɩbandʋ sakɩyɛ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28

Yehowa kaawɩlɩ Aɖam nɛ Ɛva tɩʋ piye naɖɩyɛ kaɖaɣ taa nɛ eheyi-wɛ se ye pɔtɔɔ-ɖɩ yɔ, pasɩkɩ.

Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kaakʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ. Tiyiyu kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ payaɣ se Sataŋ Yiliyu.

Sataŋ taañɩnɩɣ se Aɖam nɛ Ɛva pewelisini Yehowa. Pɩ-yɔɔ ɛtɩŋnɩ ɖʋm nɔɔyʋ yɔɔ nɛ eheyi Ɛva se ye ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ Ɛsɔ tɔm se pataatɔɔ yɔ, ɛɛsɩkɩ. Ɛlɛ, ɛpɩsɩɣ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Sataŋ cɛtaɣ kɩcɛtʋʋ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-5.