Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 5

Tɛʋ Sɔsɔʋ Alɩwaatʋ Taa lɛ, Aawelisini Ɛsɔ? Ataawelisini-i?

Tɛʋ Sɔsɔʋ Alɩwaatʋ Taa lɛ, Aawelisini Ɛsɔ? Ataawelisini-i?

Noa alɩwaatʋ taa, ɛyaa sakɩyɛ lakaɣ kɩdɛkɛdɩm. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:5

Aɖam nɛ Ɛva paalʋlɩ piya, nɛ ɛyaa kɔɔ pɔɖɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ tɩŋ Sataŋ wayɩ.

Ɛsɔ tiyiyaa mba pɔkɔɔ tataa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pakpaɣ halaa. Halaa mba paakpaɣ yɔ, palʋlɩ ɖogowaa. Paba ñaawɛ ɖoŋ nɛ pɛtɛ pɛwɛɛ kañatʋ.

Ɛyaa kɩdɛkɛdaa kɔɔ posu ɛjaɖɛ yɔɔ ɖo. Bibl tɔm se: “Ɛyʋ kañatʋ paɣlɩ tataa nɛ ɛ-laŋɩyɛ maɣzɩɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yeke, evemiye kpeekpe taa.”

 Noowa kaawelisini Ɛsɔ nɛ ɛsaɣ aɖakaɣ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:13, 14, 18, 19, 22

Noowa kaakɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Yehowa heyi Noowa se Ɛnʋ kaɣ yebu nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɩɩ nɛ kiɖezi ɛyaa kɩdɛkɛdaa.

Ɛsɔ tasɩ heyuu Noowa se ɛsaɣ mɛlɛ sɔsɔʋ nakʋyʋ, paya-kʋ se aɖakaɣ nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ nɛ kpɩna ndɩ ndɩ pasʋʋ kɩ-taa.

Noowa kaaheyi ɛyaa se Tɛʋ Sɔsɔʋ nakʋyʋ kaɣ nɩʋ, ɛlɛ patikemni-i. Pa-taa nabɛyɛ hoŋi-i nɛ lɛlaa ñapaɖɩ-ɩ.

Noowa tɛm aɖakaɣ saɣʋ lɛ, ɛsʋzɩ kpɩna ka-taa.