Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 6

Ɛbɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ Tɔm Kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ɛbɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ Tɔm Kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ɛsɔ kaaɖezi ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɛlɛ, ɛyabɩ Noa nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm 7:11, 12, 23

Tɛʋ sɔsɔʋ kaanɩ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ lɩm huuzi tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpeekpe kaasɩba.

Tiyiyaa kɩdɛkɛdaa ñeyele po-tomnasɩ nɛ papɩsɩ aleewaa.

Mba paawɛ aɖakaɣ taa yɔ, pe-yeke pehiɣni ñʋʋ yabʋ. Pʋwayɩ lɛ, Noa nɛ ɛ-hɔʋ pɔkɔm pasɩ. Ɛlɛ Ɛsɔ kaɣ-wɛ fezuu nɛ pacaɣ wezuu tam tɛtʋ yɔɔ.

 Ɛsɔ kaɣ tasʋʋ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa nɛ ɛya ɛyaa kɩbama ñʋʋ. Maatiyee 24:37-39

Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa pɛwɛɛ potolisuu ɛyaa halɩ nɛ sɔnɔ.

Ɛzɩ Noa alɩwaatʋ taa yɔ, sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Pɩkazɩ pazɩ Yehowa kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpeekpe.​—2 Pɩyɛɛrɩ 2:5, 6.

Nabɛyɛ wɛ ɛzɩ Noa yɔ. Pewelisiɣni Ɛsɔ nɛ palakɩ ɛ-sɔɔlɩm; mba lɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa..