Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 14

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa?

Wɛɛ Ɛsɔ hɔɔlʋʋ taa. 1 Pɩyɛɛrɩ 5:6-9

Taala sɔnzɩ nzɩ sɩfɛyɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Bibl yɔ. Pʋpɔzʋʋ se ŋwɛɛ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ŋkizi sɔnzɩ nzɩ.

Taaɖʋ ñɔ-nɔɔ ajɛɛ politiki tɔm taa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ajɛɛ ana aatɩnɩɣ Yehowa nɛ e-Kewiyaɣ pɔ-yɔɔ.

 Ye ŋwelisiɣni Ɛsɔ yɔ, pʋbʋ lɛ ŋlɩzɩ camɩyɛ ɖeɖe lɛ. Maatiyee 7:24, 25

Ðʋ taabalɩyɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa; pakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ.

Wɛɛ ŋkpɛlɩkɩɣ tɔm Ɛsɔ yɔɔ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ.

Ñe-tisuu kɔŋ pɩkpa ɖoŋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ŋkpaɣ ñe-wezuu nɛ ŋha Yehowa nɛ ŋyele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm tɛɛ.​—Maatiyee 28:19.

Welisini Ɛsɔ. Kalɩ Bibl nɛ ŋpɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ kɩ-taa. Pʋwayɩ lɛ, ɖɔ mbʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.​—Keɣa 36:29.