Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛsɔ wɛ ɛzɩ caja kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ. 1 Pɩyɛɛrɩ 5:6, 7

Ɛsɔ kɛnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Caja kɩbanʋ sɔɔlʋʋ e-piya nɛ ɛsɩɣzɩɣ-sɩ lɔŋ. Mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ wɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe ɛjaɖɛ yɔɔ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pʋpɔzʋʋ se patɩŋ yɔ.

Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ toovenim tɔm kɩbandʋ ndʋ yɔ, tɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ lidaʋ.

Ye ŋwelisiɣni Ɛsɔ yɔ, ɛwɩlɩɣ-ŋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ, ɛkandɩyɩ ñɔ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ ña-kʋñɔmɩŋ taa.

Halɩ ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋcaɣ wezuu tam!

 Ɛsɔ tɔm se: “Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ; iwelisi, nɛ mi-ciyam wɛɛ.” Izaayii 55:3