Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 10

Mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

Mba pewelisiɣni Ɛsɔ yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

Pakaɣ fezuu sɩɖaa sakɩyɛ nɛ paɖaɣnɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ. Tʋma Labʋ 24:15

Maɣzɩ nɛ ŋna wazasɩ nzɩ ŋkaɣ hiɣu ye ŋwelisiɣni Yehowa yɔ. Ŋkaɣ wɛʋ alaafɩya tam. Nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔlʋʋ kʋdɔŋ yaa ɛɛkaɣ kɛʋ ɛjam. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ, ŋkaɣ taʋ liu ɛyaa tɩŋa.

Siziŋ, kʋñɔŋ nɛ ɛzɩtɛɣlɩm paatasɩɣ wɛʋ. Nɔɔyʋ ɛɛkaɣ kpadɩyʋʋ nɛ ɛsɩ.

 Ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa mba nɛ ña-taabalaa yeke ɩkaɣnɩ wɛʋ. Paradisuu taa wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ leleŋ kpem.

Sɔɔndʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ. Ɛyaa kaɣ wɛʋ koboyaɣ taa siŋŋ

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ nɛ kʋñɔmɩŋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ. Natʋ 21:3, 4