Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 1

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwelisini ɛsɔ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwelisini ɛsɔ?

Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ na nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɖʋ. 2 Timootee 3:16

Ɛsɔ toovenim tʋ tɩŋnɩ ɛyaa nabɛyɛ yɔɔ nɛ pama ɛ-lɩmaɣza takayaɣ kiɖeɖeɣa nakɛyɛ taa. Takayaɣ ŋga payaɣ se Bibl. Ka-taa tɔm ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋtɩlɩ yɔ, tɩwɛɛ.

Ɛsɔ sɩm mbʋ pɩwazɩɣ-ɖʋ pɩkɩlɩ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Ɛ-cɔlɔ lɔŋsɩnɖɛ lɩɣna. Ye ŋwelisiɣni-i yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋpɩsɩɣ lɔŋsɩnɖʋ.—Aduwa 1:5.

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa mba pa-tɩŋa payɩ pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pakalɩ Bibl. Lɛɛlɛɛyɔ palɩzɩ Bibl kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa.

Ye ŋsɔɔlaa se ŋwelisini Ɛsɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ŋkalɩ Bibl nɛ ŋnɩɩ kɩ-taa.

 Paa le, ɛyaa wɛɛ pewelisiɣni Ɛsɔ. Maatiyee 28:19

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Bibl taa.

Pawɩlɩɣ toovenim tɔm Ɛsɔ yɔɔ, tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.

Ŋŋhɛhɩɣ nabʋyʋ pʋcɔ nɛ pawɩlɩ-ŋ toovenim tɔm ndʋ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ŋkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ ŋgʋ kɩwɛ ño-kooka taa yɔ, kɩ-taa..