Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 13

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ?

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ?

Taala kɩdɛkɛdɩm. 1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10

Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa yɔ, ɖɩɩlakɩ mbʋ mbʋ ɛtɩsɔɔlɩ yɔ.

Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩmɩlɩ yaa ɖɩkpaŋ sʋlʋm yaa ɖɩñɔɔ tabakʋʋyaɣ.

Yehowa tɩsɔɔlɩ se pakʋ ɛyaa yaa palɩzɩ hɔsɩ yaa abalʋ nɛ abalʋ yaa halʋ nɛ halʋ pacaa ɖama. Ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩwɛɛ ɛza naɣ naɣ yaa ɖa nɛ lalaa ɖiyou.

Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩlaa sɩɩnaa yaa ɖɩyaa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ.

Ɛyaa mba palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, paakaɣ sʋʋ Paradisuu taa.

 La mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Maatiyee 7:12

Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkpaɣ ɛ-wɛtʋ.

Sɔɔlɩ lalaa, lakɩ-wɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, wɛɛ kʋjɔʋ.

Wɛɛ toovenim.

Na lalaa pʋtɔdɩyɛ nɛ ŋkpeɣ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm.

Heyi lalaa Yehowa nɛ mbʋ ɛñɩnɩɣ yɔ, pɩ-tɔm.​—Izaayii 43:10.