Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ 11

Ɛzɩ Yehowa welisiɣ ɖa-adɩma na?

Ɛzɩ Yehowa welisiɣ ɖa-adɩma na?

Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ welisiɣ ɖa-adɩma. 1 Pɩyɛɛrɩ 3:12

Yehowa kɛnɩ “adɩma Welisiyu.” (Keɣa 65:2, NW) Ɛsɔɔlaa se ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

Tɩmnɩ Yehowa na, taatɩmnɩ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ.

 Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmɩ wondu sakɩyɛ yɔɔ. 1 Yohanɛɛsɩ 5:14

Tɩmɩ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla ɛsɔdaa nɛ tataa

Tɩmnɩ Yesu hɩɖɛ taa, nɛ pɩwɩlɩ se mbʋ mbʋ ɛlabɩ-ŋ yɔ, pɩwɛ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa.

Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla mbʋ pʋtʋʋzaa yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋtɩmɩ se Ɛsɔ ɛha-ŋ tɔɔnaɣ, tʋmɩyɛ, ɖɩzʋyɛ, wondu kususutu nɛ tɔnʋʋ taa alaafɩya.